Studieguide
Startsida > Flerformsutbildning > Utbildning till socionom > Socionom (YH) h20, flerformsstudier, e-socionom, Åbo

Socionom (YH) h20, flerformsstudier, e-socionom, Åbo

Höst 2020

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
GRUNDSTUDIER
                                                       
Samhället och professionen
                     
                       
Det mångprofessionella yrkesområdet 3
     
         
                       
Grunder i socialpolitik 5
     
         
                       
Grunder i sociologi 5
     
         
                       
Service och lagstiftning inom social- och hälsovård 3
     
         
                       
Grunder i socialt arbete 5
     
         
                       
Professionell tillväxt 6
     
         
                       
Svenska 3
     
         
                       
3000012.317.70000012.212.211.911.911.9000000000000
YRKESSTUDIER
                                                       
Socialpedagogiskt arbete
                     
                       
Finska 3
     
         
                       
Grunder i forskningsmetodik 3
     
         
                       
Grunder i socialpedagogik 5
     
         
                       
Utveckling och lärandets processer 3
     
         
                       
Socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer 5
     
         
                       
Socialpedagogiskt arbete bland unga 5
     
         
                       
Praktik: Socialpedagogiskt arbete 9
     
         
                       
Social servicehandledning
                     
                       
Socialhandledning och dokumentering 5
     
         
                       
Socialgerontologi 5
     
         
                       
Handledning av personer med funktionsnedsättningar 5
     
         
                       
Arbetsvägledning 5
     
         
                       
Omsorg om personer med utvecklingsstörning 5
     
         
                       
Socialt arbete I
                     
                       
Barnskydd, ungdomsvård och familjearbete 5
     
         
                       
Socialt arbete i skolan 3
     
         
                       
Missbruks- och beroendevård 5
     
         
                       
Praktik: Socialt arbete 15
     
         
                       
Engelska 3
     
         
                       
Socialt arbete II
                     
                       
Mentalvård och krisarbete 3
     
         
                       
Kriminalvård 3
     
         
                       
Samhällsinriktat socialt arbete 3
     
         
                       
Forsknings- och utvecklingsmetoder inom det sociala området 3
     
         
                       
Praktik: Samhällsinriktat socialt arbete 15
     
         
                       
Praktik: Småbarnspedagogik 15
     
         
                       
Mångkulturellt socialt arbete 3
     
         
                       
Ledarskap och utveckling inom social- och hälsovård
                     
                       
Ledarskap inom det sociala området 5
     
         
                       
Aktuell forsknings- och utvecklingsverksamhet 5
     
         
                       
Praktik: Arbetsplatsförlagda studier inom ledarskap och utvecklingsarbete 6
     
         
                       
1500006090000006060606060000000000000
Behörighetsgivande valfria yrkesstudier för barnträdgårdslärare
                     
                       
Småbarnspedagogik 5
     
         
                       
Resursförstärkande didaktik 5
     
         
                       
Barn med särskilda behov 5
     
         
                       
Barn och familj i utmanande livssituationer 5
     
         
                       
200008120000088888000000000000
Valfria studier
(Välj studier 30 sp)
                     
                       
PRAKTIK
(Välj studier 45 sp)
                     
                       
EXAMENSARBETE
                     
                       
Examensarbete 15
     
         
                       
1500069000002121212121000000000000
Finska - muntliga kunskaper 0                                                        
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                        
Svenska - muntliga kunskaper 0                                                        
Svenska - skriftliga kunskaper 0                                                        
0000000000000000000000000000
Studiepoäng per period / termin / läsår 215 0 0 0 86.3 128.7 0 0 0 0 0 101.2 101.2 100.9 100.9 100.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

En socionom är expert på att hjälpa, stöda och handleda människor och främja människans utveckling. Socionomen främjar människornas förmåga att klara sig i vardagen och hänvisar dem till den service de behöver samt producerar service. Socionomen utvecklar service och arbetar tillsammans med olika kundgrupper.

Socionomen arbetar med människor i olika åldrar. Som socionom har du möjlighet att påverka människors övergripande välbefinnande, funktionsförmåga och livskvalitet. Socionomen främjar jämlikhet mellan människor och social delaktighet samt förverkligar social trygghet på ett mänskligt och socialt rättvist sätt. Socionomen förstärker människornas delaktighet i samhället och verkar för att samhället fungerar väl.

Socionomstudierna bygger på nationella gemensamma kompetensområden för yrkeshögskoleutbildning inom det sociala området. Kompetensområdena inkluderar etiskt kunnande inom det sociala området, kunnande i kundarbete, kunskap om servicesystem, kritiskt och deltagande samhällskunnande, utvecklingskunnande som bygger på forskning samt ledarkompetens. Innehållet i studierna baserar sig särskilt på samhälls- och socialvetenskaperna.

I socionomutbildningen betonar man det yrkesmässiga kunnandet som behövs för de olika uppgiftsområdena inom det sociala området. Studiernas mål är att utbilda kreativa, reflektionskunniga och medvetna proffs, som uppskattar sitt eget kunnande och har en stark yrkesidentitet.

En socionom som studerat vid campus Åbo kan arbeta i interprofessionella team, är kreativ, utvecklingsinriktad och ansvarstagande och kan tillämpa resursförstärkande metoder i klientarbetet.

I studierna ingår 30 sp valfria studier, vilket innebär att studerande kan fördjupa eller bredda sin kompetens.

Examen kan innehålla studier i småbarnspedagogik och socialpedagogik (60 sp), som ger behörighet som socionom inom småbarnspedagogik. Befattningarna och behörigheten för personalen inom småbarnspedagogik ändrades enligt den nya lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft 1.9.2018. I framtiden kan socionomerna inte längre få behörighet som lärare inom småbarnspedagogik. Den nya befattningen är socionom inom småbarnspedagogik.

Lärandemål

Se bilaga Kompetenser för socionom YH