Studieguide
Startsida > Dagstudier > Bioekonomi > Skogsbruksingenjör (YH), Bioekonomi, h23

Skogsbruksingenjör (YH), Bioekonomi, h23

Höst 2023

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Introduktion till branschen och studierna
                                                               
Introduktion till högskolestudier 3
     
             
                                     
Informations- och kommunikationsteknologi 3
     
             
                                   
Branschprojekt 3
     
             
                                   
Professionell kommunikation
                                                               
Svenska 3
     
               
                                   
Svenska - muntliga kunskaper 0                                                                
Svenska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Finska 3
       
                 
                               
Finska - muntliga kunskaper 0                                                                
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Engelska 3
     
               
                                   
Företagsekonomi och entreprenörskap
                                                               
Ekonomistyrning och redovisning 6  
       
                   
                       
Marknadsföring och försäljning 3    
         
                           
               
Ledarskap och organisation 3      
           
                                 
     
Ekologi och sätt att hantera naturresursdata
                                                               
Ekologi 3
       
               
                                 
GPS-hantering och GIS 3
     
               
                                   
Hantering av naturresursdata 3
       
               
                                 
Matematik 3
       
               
                                 
306331812333030612930033000300003000
YRKESSTUDIER
                                                               
Förutsättningar för skogsbruk
                                                               
Skogs- och torvmarkstyper 4
     
             
                                     
Dendrologi 5  
       
                   
                         
Skogsmarken 3
       
                 
                             
Skogsnaturvård 3    
         
                         
               
Skogsskador 3
       
                 
                             
Skogsskötselns grunder
                                                               
Skogsförnyelse 3
       
                   
                             
Frö- och plantproduktion 3
       
                 
                               
Röjningsteknik 3
     
             
                                   
Beståndsvård 3
       
                 
                               
Skogsskötsel på torvmarker 4  
       
                   
                         
Skogsskötsel fördjupning
                                                               
Skötsel av olikåldriga skogar 3      
           
                               
       
Virkesproduktion i kustregionen 3      
           
                               
       
Produktion av specialvirke 3      
           
                                 
     
Skogsbrukets ekonomi
                                       
                     
Ekonomiska kalkyler i skogsbruket 3    
           
                           
             
Produktionsstrategier 1 3      
             
                                 
   
Produktionsstrategier 2 3      
             
                                   
 
Företagsprojekt 3    
         
                           
               
Starta eget 3      
             
                                 
   
Virkesanskaffning
                                                               
Virkeshandel 3  
       
                   
                         
Virkesmätning 3  
         
                     
                   
Virkesdrivning 3  
       
                   
                         
Logistik i virkesanskaffningen 6  
         
                     
                   
Internationell virkesanskaffning 3    
           
                           
         
Skogsteknik
                                                               
Avverkningsteknik 3
       
               
                                 
Skogsmaskiner 1 3  
         
                     
                   
Skogsmaskiner 2 3    
           
                             
           
Skogsmätning och -inventering
                                                               
Skogsmätning 1 3
     
             
                                     
Skogsmätning 2 3  
       
                   
                         
Kartkunskap 3  
       
                   
                         
Skogsplaneringens metoder och system 6  
         
                     
                     
Naturresursförvaltning
                                                               
Skogspolitik 3      
             
                                 
Skogsplanen 6    
         
                         
               
Viltvård och mångbruk 3  
       
                   
                         
Fastighetsjuridik och lägenhetsvärdering 3    
           
                           
             
GIS-analys 3  
         
                     
                       
Bioekonomi
                                                               
Samhällsplanering 3    
           
                           
         
Landskapsvård 3    
         
                         
               
Bioekonomiprojekt 3    
         
                         
               
Bioenergi 3      
             
                                 
International networking and marketing in bioeconomy 3  
         
                     
                   
Träförädling 5    
           
                           
         
International Forestry 3    
         
                         
               
Introduktion till examensarbete
                                                               
Forskningsmetodik 3    
           
                           
             
Statistisk analys 3    
           
                           
             
284847241018242421269158.51.539612121123591215.76.73.763852
VALFRIA STUDIER 6                                                          
PRAKTIK
                                                               
Praktik 1 6
       
                   
                             
Praktik 2 9  
         
                         
                   
Praktik 3 12    
           
                               
         
Praktik 4 3      
           
                               
       
69129060901236000060000900001230222
EXAMENSARBETE
                                                               
Examensarbete 15      
           
                             
000150000007.57.50000000000000003.753.752.52.52.5
Studiepoäng per period / termin / läsår 64 63 62 51 28 36 27 36 24 38 23 29 14.5 13.5 12 12 12 12 15 14 23 14 9 15 15.7 6.7 15.7 13 10 13 10 7

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Målet med utbildningen till skogsbruksingenjör är att utbilda kunniga resurspersoner för förvaltning, skötsel och mångsidig användning av skogarna. Ekologi, ekonomi, hållbarhetsprinciper och FN:s globala mål i Agenda 2030 utgör en viktig grund för läroplanen.

Utbildningen till skogsbruksingenjör ger kunskaper och färdigheter för ett hållbart skogsbruk med beaktande av den mångsidiga användningen av Finlands viktigaste naturresurs. Centrala ämnesområden i utbildningen är skogsskötsel, virkesanskaffning, företagsekonomi samt skogsmätning, skogsplanering och geografiska informationssystem. Teoristudierna varvas med praktiska moment ute i terrängen i form av mätnings- och planeringsarbeten samt projektarbeten.

För studierna nyttjas stora skogsområden för fältstudier.

Lärandemål

En utexaminerad skogsbruksingenjör kan:
- bedöma skogens produktionsförmåga.
- fatta beslut och ge förslag om skogsskötseln på beståndsninvå så att ekologiska och
ekonomiska faktorer beaktas.
- beakta naturvård, landskapsvård och inverkan på rekreation då skogsskötseln planeras.
- planera och organisera virkesanskaffning med beaktande av miljömässiga, ekonomiska och kvalitetsaspekter.
- göra upp drivningsplaner och övervaka verkställandet av dem.
- använda geografiska informationssytem för planering och uppföljning.
- framställa skogsplaner som beaktar skogsägarens målsättningar.
- utnyttja skogsplaner i styrningen av skogsbruket.
- marknadsföra sitt eget kunnande och den egna organisationens tjänster.
- hitta ekonomiskt lönsamma och kostnadseffektiva lösningar för bl.a. skogsskötsel, virkesanskaffning och
entreprenörsverksamhet.