Studieguide

Novia erbjuder utbildning som leder till yrkeshögskole- eller högre yrkeshögskoleexamen. Därtill anordnas specialiseringsutbildning, öppen yrkeshögskoleutbildning, olika former av fristående studier och fortbildning, som främjar kontinuerligt lärande.

Utbildningens innehåll beskrivs i läroplanen. Läroplanen baserar sig på nationella allmänna kompetenser, som godkänts av yrkeshögskolornas rektorsråd Arene och på branschvisa kärnkompetenser som utarbetats av utbildningarna i samarbete med respektive bransch.

Novias läroplaner är kompetensbaserade och beskriver hur studierna är uppbyggda. I kompetensbaserade läroplaner definieras inlärningsmålen för utbildningen. Inlärningsmålen beskriver vad en studerande borde känna till, förstå och kunna, som resultat av inlärningsprocessen. Läroplanernas innehåll utvecklas kontinuerligt, utgående från utvärderingar och utvecklingsdiskussioner med intressenter. Varje nybörjargrupp får en egen läroplan och den är grunden för varje studerandes individuella studieplanering.

Läroplanen innehåller beskrivningar av studierna. Samma kurs eller studiehelhet kan höra till flera olika studerandegruppers läroplan och de kan erbjudas flera gånger. Ett förverkligande skapas varje gång kursen ska genomföras.

Alla förverkliganden som hör till en kurs syns i läroplanen. Innehållet och sättet att genomföra kursen kan variera i olika förverkliganden, till exempel tid och plats, prestationssätt, undervisningsmetoder och studiematerial. Läroplanen har uppgjorts så att man i kursbeskrivningarna beskriver det som hålls oförändrat från ett förverkligande till ett annat, medan man i beskrivningen av förverkligandet beskriver det som kan ändra från ett läsår till ett annat eller mellan olika förverkliganden under samma läsår.

Noggranna beskrivningar av förverkliganden görs i Peppi från och med läsåret 2019-2020. För kurser som genomförts per 31.7.2019 har förverkligandet beskrivits i form av en utförandeplan. (https://intra.novia.fi/studier/laroplaner/)

Läraren som får i uppdrag att genomföra en kurs planerar förverkligandet före kursen startar. I planeringsskedet för läraren in detaljuppgifter i beskrivningen av förverkligandet. Om det i läroplanen finns kurser, som inte genomförts tidigare, finns det inga uppgifter om förverkligandet innan läraren planerat det.