Studieguide
Startsida > Flerformsutbildning > Utbildning till sjukskötare > Sjukskötare (YH) h22, flerform, Vasa, Professional Development in Global Perspective

Sjukskötare (YH) h22, flerform, Vasa, Professional Development in Global Perspective

Höst 2022

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
GRUNDSTUDIER
                                                       
Introduktion till högskolestudier, kommunikation och språk
                                                       
Introduktion till högskolestudier och kommunikation 4
     
         
                       
Finska 3
     
         
                       
Finska - muntliga kunskaper 0                                                        
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                        
Engelska 3
     
         
                       
10000460000022222000000000000
YRKESSTUDIER
                                                       
Grunder i vård
                                                       
Sjukskötarens profession 6
     
         
                       
Vårdens grunder 6
     
         
                       
Människans fysiologi och anatomi 4
     
         
                       
Klinisk mikrobiologi, immunologi och patologi 4
     
         
                       
Läkemedelsbehandling 1 3
     
         
                       
Första hjälp och katastrofberedskap 2
     
         
                       
Hälsofrämjande vård
                                                       
Grunder för hälsofrämjande vård 3
     
         
                       
Hälsofrämjande vård i olika åldrar 5  
       
               
             
Klinisk vård
                                                       
Inremedicinsk och kirurgisk vård 1 4
     
         
                       
Inremedicinsk och kirurgisk vård 2 5
     
         
                       
Inremedicinsk och kirurgisk vård 3 5  
       
               
             
Perioperativ vård 3  
       
               
             
Palliativ vård och vård vid livets slutskede 2  
       
               
             
Läkemedelsbehandling 2 2
     
         
                       
Klinisk farmakologi 2  
       
               
             
Kliniska vårdåtgärder, klinisk diagnostik och strålskydd 5  
       
               
             
Grunderna i vaccinationskunskap och infektionssjukdomar 3  
       
               
             
Gerontologi och akut geriatrisk vård 4  
       
               
             
Pediatrisk vård 5  
       
               
             
Mental- och missbrukarvård 6  
       
               
             
Patient- och klientsäkerhet då social- och hälsovården digitaliseras 3
     
         
                       
Vårdbedömning och hälsoteknologi 3    
         
                     
   
Utvecklingsinriktad vård
                                                       
Forskningsmetodik och vårdteori 7    
         
                     
   
Ledarskap, entreprenörskap och innovation 3    
         
                     
   
Alternativa yrkesstudier
()
                                                       
Entreprenörskap och interprofessionalitet 3    
         
                     
   
Professional Development in Global Perspective
                                                       
Clinical Nursing 3 3    
         
                     
   
International Nursing 3    
         
                     
   
Global Epidemiology 3    
         
                     
   
Welfare Technology in International Nursing 3      
           
                             
424025316.825.21624101538.48.48.48.48.488888555551.51.5
Studiepoäng per period / termin / läsår 52 40 25 3 21 31 16 24 10 15 3 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 5 5 5 5 5 2 2

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Sjukskötare (YH) h22, flerform, Vasa

Beskrivning

Inom utbildningen utbildas sjukskötare för olika specialområden. Sjukskötaryrket är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Vårdvetenskap är den vetenskap som sjukskötaryrket, vårdarbetet och vårdandet utgår ifrån. Förutom vårdvetenskap läser studerande folkhälsovetenskap, medicinska ämnen, beteende- och naturvetenskap såsom anatomi, fysiologi och farmakologi. Agendan för hållbar utveckling 2030 har implementerats i läroplanen som lärandemål.

Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar, självständiga och virtuella studier, kliniska övningar i klass, simuleringsövningar, kliniska examinationer och handledda kliniska studier på utvecklingsavdelning och övriga handledda kliniska studier som även kan förverkligas som projekt.

Det centrala inom studierna är vård av människor i olika åldersgrupper och livssituationer. Vårdvetenskap, hälsovetenskap, medicinska ämnen, vårdarbete, läkemedelsbehandling, anatomi och fysiologi, handledning och professionell kommunikation är också centrala ämnen. I utbildningen betonas förebyggande och resursförstärkande arbetssätt för att främja patientens hälsa.

I studierna ingår smågruppsarbete, föreläsningar, självständiga- och virtuella studier, simulationer, olika examinationer, arbetslivsförankrade projekt. Handledda kliniska studier (praktik) ingår i studierna från och med andra terminen, och betyder 4-10 veckors perioder inom social- och hälsovård vid hälsocentraler, sjukhus, hemsjukvård, rådgivningar och andra vårdinrättningar. De kliniska studierna kan delvis vara förlagda till annan ort än hemorten och studieorten.

Lärandemål

Formella kvalifikationer (EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/55 / ​​EU) som sjuksköterska med ansvar för allmän vård ska bevisa att yrkesutövaren i fråga kan tillämpa åtminstone följande kompetenser:
- Kompetens att självständigt diagnostisera den omvårdnad som krävs med hjälp av aktuell teoretisk och klinisk kunskap och att planera, organisera och implementera omvårdnad
- Kompetens för att samarbeta effektivt med andra aktörer inom hälsosektorn, inklusive deltagande i den praktiska utbildningen av hälso- och sjukvårdspersonal
- Kompetens för att stärka individer, familjer och grupper mot hälsosam livsstil och egenvård
- Kompetens att självständigt initiera livsbevarande omedelbara åtgärder och att genomföra åtgärder i kriser och katastrofsituationer
- Kompetens att självständigt ge råd till, instruera och stödja personer som behöver vård och deras bilagor
- Kompetens för att självständigt kvalitetssäkra och utvärdera omvårdnad
- Kompetens för att omfattande kommunicera professionellt och att samarbeta med medlemmar i andra yrken inom hälsosektorn
- Kompetens för att analysera vårdkvaliteten för att förbättra sin egen yrkesutövning som sjuksköterska med ansvar för allmän vård