Studieguide
Startsida > Flerformsutbildning > Utbildning till hälsovårdare > Hälsovårdare (YH) h25, flerform, Vasa

Hälsovårdare (YH) h25, flerform, Vasa

Höst 2025

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Introduktion till högskolestudier, kommunikation och språk
                       
                             
Introduktion till högskolestudier och kommunikation 4
     
           
                             
Finska 3
     
           
                             
Finska - muntliga kunskaper 0                                                                
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Engelska 3
     
           
                             
100004600000044444000000000000000
YRKESSTUDIER
                                                               
Grunder i vård
                       
                             
Sjukskötarens och hälsovårdarens profession 6
     
           
                             
Vårdens grunder 6
     
           
                             
Människans fysiologi och anatomi 4
     
           
                             
Klinisk mikrobiologi, immunologi och patologi 4
     
           
                             
Läkemedelsbehandling 1 3
     
           
                             
Första hjälp och katastrofberedskap 2
     
           
                             
Hälsofrämjande vård
                                                               
Grunder för hälsofrämjande vård 3
     
           
                             
Hälsofrämjande vård i olika åldrar 5  
       
                 
                   
Klinisk vård
                                                               
Inremedicinsk och kirurgisk vård 1 4
     
           
                             
Inremedicinsk och kirurgisk vård 2 5
     
           
                             
Inremedicinsk och kirurgisk vård 3 5  
       
                 
                   
Perioperativ vård 3  
       
                 
                   
Palliativ vård och vård vid livets slutskede 2  
       
                 
                   
Läkemedelsbehandling 2 2
     
           
                             
Klinisk farmakologi 2  
       
                 
                   
Kliniska vårdåtgärder, klinisk diagnostik och strålskydd 5  
       
                 
                   
Grunderna i vaccinationskunskap och infektionssjukdomar 3  
       
                 
                   
Gerontologi och akut geriatrisk vård 4  
       
                 
                   
Pediatrisk vård 5  
       
                 
                   
Mental- och missbrukarvård 6  
       
                 
                   
Patient- och klientsäkerhet då social- och hälsovården digitaliseras 3
     
           
                             
Vårdbedömning och hälsoteknologi 3    
         
                       
         
Utvecklingsinriktad vård
                                                               
Forskningsmetodik och vårdteori 7    
         
                       
         
Ledarskap, entreprenörskap och innovation 3    
         
                       
         
Hälsovårdararbete
                                                               
Utgångspunkter för hälsovårdararbete på individ- , grupp- och samhällsnivå 2    
         
                       
         
Hälsofrämjande metoder inom hälsovårdararbetet 4    
       
                   
Hälsovårdararbete med familjen som väntar barn 5    
         
                       
         
Hälsovårdararbete med barnfamiljen 5      
           
                             
Hälsovårdararbete med skolbarn och unga och deras familjer 4      
           
                             
Hälsovårdararbete med arbetsföra och äldre 5      
           
                             
Hälsofrämjande färdigheter och expertkunskap 2      
           
                             
4240221816.825.216248.813.27.210.813.413.413.413.413.4888884.44.44.44.44.43.63.63.63.63.6
Examensarbete
                                                               
Examensarbete 1 3                                                                
Examensarbete 2 6                                                                
Examensarbete 3 6                                                                
Utvecklingsarbete
                                                               
Utvecklingsarbete i hälsovård 5                                                                
00000000000000000000000000000000
PRAKTIK
                                                               
Praktik inom sjukskötarens arbetsområden
                                                               
Praktik: Grundvård 7
     
           
                             
Praktik: Inremedicinsk och kirurgisk vård 1 10  
       
                 
                   
Praktik: Inremedicinsk och kirurgisk vård 2 10  
       
                 
                   
Praktik: Primärvård 9    
         
                       
         
Praktik: Mental- och missbrukarvård 9    
         
                       
         
Praktik: Valbar kontext 1 6    
         
                       
         
Praktik: Valbar kontext 2 6      
           
                             
Praktik : Mödravård 3      
           
                             
Praktik inom hälsovårdarens arbetsområden
                                                               
Praktik: Mödrahälsovård 6      
           
                             
Praktik: Barnhälsovård 6      
           
                             
Praktik: Skol- och studerandehälsovård 6      
           
                             
Praktik: Arbetsföras hälsovård 6      
           
                             
Praktik: Fördjupad inom valbar hälsovårdskontext 4      
           
                             
72024372.84.28129.614.414.822.21.41.41.41.41.4444444.84.84.84.84.87.47.47.47.47.4
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 0 sp)
                                                               
VALFRIA STUDIER
                                                               
00000000000000000000000000000000
Studiepoäng per period / termin / läsår 59 60 46 55 23.6 35.4 24 36 18.4 27.6 22 33 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 12 12 12 12 12 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 11 11 11 11 11

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Inom utbildningen utbildas hälsovårdare för olika specialområden. Hälsovårdaryrket är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Hälso- och vårdvetenskap är den vetenskap som hälsovårdaryrket, vårdarbetet och vårdandet utgår ifrån. Förutom vårdvetenskap läser studerande folkhälsovetenskap, medicinska ämnen, beteende- och naturvetenskap såsom anatomi, fysiologi och farmakologi.
Agendan för hållbar utveckling 2030 har implementerats i läroplanen som lärandemål.

Studierna inom utbildningen förverkligas genom föreläsningar, självständiga och virtuella studier, kliniska övningar i klass, simuleringsövningar, kliniska examinationer och handledda kliniska studier.

Hälsovårdarutbildningen ger både hälsovårdar- och sjukskötarbehörighet.

Det centrala inom studierna är vård av människor i olika åldersgrupper och livssituationer. Hälsovetenskap, hälsofrämjande vårdvetenskap, medicinska ämnen, vårdarbete, läkemedelsbehandling, anatomi och fysiologi, handledning och professionell kommunikation är också centrala ämnen. I utbildningen betonas förebyggande och resursförstärkande arbetssätt för att främja patientens hälsa.

I studierna ingår smågruppsarbete, föreläsningar, självständiga- och virtuella studier, simulationer, olika examinationer och arbetslivsförankrade projekt. Handledda kliniska studier (praktik) ingår i studierna från och med andra terminen, och betyder 4-7 veckors praktikperioder inom social- och hälsovård vid hälsocentraler, sjukhus, hemsjukvård, rådgivningar och andra vårdinrättningar. Praktik och examensarbete utgör tillsammans 108 sp av studierna.

Nationella kompetenser för hälsovårdare är:
Hälsofrämjande hälsovårdararbete
- promotivt och preventivt hälsovårdararbete
- resursförstärkande hälsovårdararbete
- uppsökande hälsovårdararbete
- mångkulturellt hälsovårdararbete
- verksamhetsmodeller och arbetsmetoder i hälsovårdararbetet
Hälsovårdararbete på individ- familje- och samfundsnivå
- hälsovårdararbete med familjen som väntar barn
- hälsovårdararbete med barn, skolbarn, unga och deras familjer
- hälsovårdararbete med befolkningen i arbetsför ålder
- hälsovårdararbete med äldre och deras familjer
Främjande av en hälsosam och trygg miljö
- främjande av miljöhälsa
- förebyggande och vård av infektionssjukdomar samt vaccinationsverksamhet
Ledarskap och utveckling inom hälsovårdararbete
- utvecklandet av hälsovårdstjänsternas kvalitet och effektivitet
- hälsovårdarens yrkesetiska verksamhet
- ledarskap inom hälsovårdararbetet
- framtidsorienterat hälsovårdararbete
- hälsovårdaren som professionell samhällspåverkare

Formella kvalifikationer (EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/55 / ​​EU) som sjuksköterska med ansvar för allmän vård ska bevisa att yrkesutövaren i fråga kan tillämpa åtminstone följande kompetenser:
- Kompetens att självständigt diagnostisera den omvårdnad som krävs med hjälp av aktuell teoretisk och klinisk kunskap och att planera, organisera och implementera omvårdnad
- Kompetens för att samarbeta effektivt med andra aktörer inom hälsosektorn, inklusive deltagande i den praktiska utbildningen av hälso- och sjukvårdspersonal
- Kompetens för att stärka individer, familjer och grupper mot hälsosam livsstil och egenvård
- Kompetens att självständigt initiera livsbevarande omedelbara åtgärder och att genomföra åtgärder i kriser och katastrofsituationer
- Kompetens att självständigt ge råd till, instruera och stödja personer som behöver vård och deras bilagor
- Kompetens för att självständigt kvalitetssäkra och utvärdera omvårdnad
- Kompetens för att omfattande kommunicera professionellt och att samarbeta med medlemmar i andra yrken inom hälsosektorn
- Kompetens för att analysera vårdkvaliteten för att förbättra sin egen yrkesutövning som sjuksköterska med ansvar för allmän vård

Lärandemål

Nationella kompetenser för hälsovårdare är:
Hälsofrämjande hälsovårdararbete
- promotivt och preventivt hälsovårdararbete
- resursförstärkande hälsovårdararbete
- uppsökande hälsovårdararbete
- mångkulturellt hälsovårdararbete
- verksamhetsmodeller och arbetsmetoder i hälsovårdararbetet
Hälsovårdararbete på individ- familje- och samfundsnivå
- hälsovårdararbete med familjen som väntar barn
- hälsovårdararbete med barn, skolbarn, unga och deras familjer
- hälsovårdararbete med befolkningen i arbetsför ålder
- hälsovårdararbete med äldre och deras familjer
Främjande av en hälsosam och trygg miljö
- främjande av miljöhälsa
- förebyggande och vård av infektionssjukdomar samt vaccinationsverksamhet
Ledarskap och utveckling inom hälsovårdararbete
- utvecklandet av hälsovårdstjänsternas kvalitet och effektivitet
- hälsovårdarens yrkesetiska verksamhet
- ledarskap inom hälsovårdararbetet
- framtidsorienterat hälsovårdararbete
- hälsovårdaren som professionell samhällspåverkare

Formella kvalifikationer (EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/55 / ​​EU) som sjuksköterska med ansvar för allmän vård ska bevisa att yrkesutövaren i fråga kan tillämpa åtminstone följande kompetenser:
- Kompetens att självständigt diagnostisera den omvårdnad som krävs med hjälp av aktuell teoretisk och klinisk kunskap och att planera, organisera och implementera omvårdnad
- Kompetens för att samarbeta effektivt med andra aktörer inom hälsosektorn, inklusive deltagande i den praktiska utbildningen av hälso- och sjukvårdspersonal
- Kompetens för att stärka individer, familjer och grupper mot hälsosam livsstil och egenvård
- Kompetens att självständigt initiera livsbevarande omedelbara åtgärder och att genomföra åtgärder i kriser och katastrofsituationer
- Kompetens att självständigt ge råd till, instruera och stödja personer som behöver vård och deras bilagor
- Kompetens för att självständigt kvalitetssäkra och utvärdera omvårdnad
- Kompetens för att omfattande kommunicera professionellt och att samarbeta med medlemmar i andra yrken inom hälsosektorn
- Kompetens för att analysera vårdkvaliteten för att förbättra sin egen yrkesutövning som sjuksköterska med ansvar för allmän vård