Studieguide
Startsida > Flerformsutbildning > Utbildning till socionom > Socionom (YH) h20, flerform, Vasa

Socionom (YH) h20, flerform, Vasa

Höst 2020

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
GRUNDSTUDIER
                                                       
Engelska 3    
           
                         
   
Introduktion till högskolestudier 3
     
           
                             
Svenska 3
     
           
                             
Svenska - muntliga kunskaper 0                                                        
Svenska - skriftliga kunskaper 0                                                        
Finska 3
       
             
                       
Finska - muntliga kunskaper 0                                                        
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                        
Forskningsmetodik 3
       
             
                       
Organisation och ledarskap 3    
         
                       
         
12060660033033222000001.51.511100
YRKESSTUDIER
                                                       
Muntlig kommunikation 3    
           
                         
   
Fackfinska 3  
       
                 
                   
Forskningsmetodik 2 5    
         
                       
         
Samhällets struktur
                                                       
Sociologi 5
       
             
                       
Socialpolitik 5
     
           
                             
Kommunförvaltning 5
       
             
                       
Socialvård 4
     
           
                             
Branschkännedom 2
     
           
                             
Socialt arbete
                                                       
Socialarbete på olika nivåer 5
       
             
                       
Klientarbete 5
     
           
                             
Förebyggande socialt arbete 3
     
           
                             
Mental- och missbrukarvård
                                                       
Mentalvård 3
       
             
                       
Missbrukarvård 3
       
             
                       
Mänskligt lärande, utveckling och tillväxt
                                                       
Pedagogik 3
     
           
                             
Småbarnspedagogik 3
     
           
                             
Specialpedagogik 5  
         
                   
             
Utvecklingspsykologi 3
     
           
                             
Socialpsykologi 2  
         
                   
             
Juridik
                                                       
Arbetsrätt 2    
           
                         
   
Socialrätt 5  
       
                 
                   
Vård och omsorg
                                                       
Vårdens grunder 5  
       
                 
                   
Läkemedelsbehandling 3  
       
                 
                   
Resursstärkande perspektiv
                                                       
Vuxenpedagogik 3    
         
                       
         
Socialgerontologi 3  
       
                 
                   
Professionell utveckling och ledarskap
                                                       
Leadership in a Diverse Society 5    
           
                         
   
Personlighetsutveckling 3    
         
                       
         
Socialhandledning och social service 5  
       
                 
                   
Profileringsområdets teori och metoder
                                                       
Socialpedagogik 5  
       
                 
                   
Yrkesetik och filosofi 3    
         
                       
         
Personaladministration och teamarbete 5    
           
                         
   
Profilstudier 1 3  
         
                   
             
49392902821291014150141477714.514.53.33.33.37755500
PROFILSTUDIER
                                         
         
Alternativa profilstudier
(Välj studier 10 sp)
                                         
         
Familjearbete och metodik 10                                                        
Småbarnspedagogik och metodik 10                                                        
Invandrararbete och metodik 10                                                        
Missbruk, mental ohälsa och metodik 10                                                        
Ungdomsarbete och metodik 10                                                        
Gerontologiskt arbete, funktionsnedsättningar och metodik 10                                                        
Kriminologi, missbruk och metodik 10                                                        
000000000000000000000101000000
EXAMENSARBETE
                                         
         
Examensarbete
                                                       
Examensarbete 1 5    
         
                       
         
Examensarbete 2 och mognadsprov 10    
           
                         
   
0015000005100000000000010103.33.33.300
PRAKTIK
                                                       
Praktik
                                                       
Grundpraktik 5
       
             
                       
Social omsorgspraktik 1 10  
         
                   
             
Social omsorgspraktik 2 10  
         
                   
             
Ledarskapspraktik 1 10      
           
                             
Ledarskapspraktik 2 10      
           
                             
520020050200020001.71.71.7006.76.76.7000001010
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 5 sp)
                                             
   
Valfria studier
                                                       
000000000000000000000001.671.671.6700
Studiepoäng per period / termin / läsår 66 59 50 20 34 32 29 30 22 28 20 17 17 10.7 10.7 10.7 14.5 14.5 10 10 10 28.5 28.5 11.3 11.3 11.3 10 10

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Examen: Yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovård
Examensbenämning: Socionom (YH)
Beräknad studietid:3,5 år
Studieform: Dagstudier

Lärandemål

Socionom (YH) kompetenserna är indelade enligt följande:
- Grundläggande kunnande inom det sociala området
- Erfarenhetsbaserat kunnande inom det sociala området
- Tillämpat och utvecklingsinriktat kunnande inom det sociala området

Etisk kompetens inom det sociala området:
Socionomen (YH) har införlivat det sociala områdets värderingar och yrkesetiska principer och
förbundit sig att följa dem.
Socionomen (YH) kan reflektera över de yrkesetiska frågor som förutsätts inom det sociala området
Socionomen (YH) kan beakta det unika hos varje enskild individ och fungera i situationer där det råder värderingskonflikter
Socionomen (YH) främjar jämlikhet och tolerans samt strävar till att förebygga utslagning ur ett
samhälls-, samfunds- och individperspektiv

Kompetens i klientarbete:
Socionomen (YH) identifierar den egna människosynens och värdegrundens betydelse i arbetet med olika klienter och klientgrupper
Socionomen (YH) kan stöda klientens delaktighet genom att skapa en professionell interaktions- och samarbetsrelation
Socionomen (YH) förstår klientens behov och stöder klienten i att använda och stärka sina resurser i hans/hennes olika livssituationer och –skeden
Socionomen (YH) kan tillämpa och utvärdera olika teoretiska orienteringsgrunder och metoder i klientarbetet.
Socionomen (YH) kan målinriktat stöda och handleda olika klienter och klientgrupper i deras vardag.
Socionomen (YH) kan beskriva och utvärdera klientprocessens olika skeden och på basen av detta utveckla sitt arbete

Kompetens i det sociala områdets servicesystem:
Socionomen (YH) känner till servicesystem med tillhörande juridiska föreskrifter och
informationssystem vilka stöder välfärd och social trygghet samt kan tillämpa dessa.
Socionomen (YH) kan förutse och förstå förändringar i välfärdsservicen samt kan delta i
serviceutveckling och –produktion.
Socionomen (YH) kan bedöma klientens servicebehov i olika livsskeden och behärskar
servicehandledning samt det förebyggande arbetets utgångspunkter och metoder.
Socionomen (YH) kan fungera som sakkunnig för det sociala området i mångprofessionella
arbetsgrupper och nätverk, samt kan verka för ett fungerande skyddsnätverk för klienten

Kritisk och delaktighetsfrämjande samhällsinriktad kompetens:
Socionomen (YH) kan ur ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv analysera strukturer och processer, vilka förorsakar ojämlikhet och utslagning.
Socionomen (YH) kan använda olika metoder i samhällsinriktat socialt arbete, samhällelig påverkan och kommunikation
Socionomen (YH) kan stöda medborgarnas delaktighet och kan i samarbete med klienter och andra aktörer medverka i intressebevakande arbete

Forsknings- och utvecklingsinriktad kompetens:
Socionomen (YH) har omfattat ett reflektivt, forskande och utvecklingsinriktat arbetssätt.
Socionomen (YH) har kunnande i praxisförankrad forskning och kan producera ny kunskap.
Socionomen (YH) kan planera, förverkliga, utvärdera och rapportera utvecklingsprojekt inom det sociala området

Ledarskapskompetens:
Socionomen (YH) känner till grundprinciperna för ekonomi- och personalförvaltning.
Socionomen (YH) kan fungera som förman i en arbetsgemenskap
Socionomen (YH) kan utveckla arbetsgemenskaper, serviceprocesser samt kunnande inom det sociala området
Socionomen (YH) kan fatta beslut i oförutsedda situationer
Socionomen (YH) har grundförutsättningar att verka som självständig företagare inom området