Studieguide
Startsida > Flerformsutbildning > Utbildning till socionom > Socionom (YH) h24, flerform, Jakobstad

Socionom (YH) h24, flerform, Jakobstad

Höst 2024

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
GRUNDSTUDIER
                                                       
Samhället, välfärdsstaten och professionen
                                                       
Högskolestudier och professionell utveckling 5                                                        
Det sociala arbetets grunder 5                                                        
Perspektiv på mänsklig utveckling, beteende och lärande 5                                                        
Socialpolitikens grunder 5                                                        
Social- och hälsovårdens organisation 5                                                        
Socialpedagogikens grunder 3                                                        
Språkstudier
                                                       
Kommunikation för socionomer 3                                                        
Svenska - muntliga kunskaper 0                                                        
Svenska - skriftliga kunskaper 0                                                        
Finska för socionomer I 3                                                        
Finska för socionomer II 3
       
             
                           
Finska - muntliga kunskaper 0                                                        
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                        
Engelska för socionomer 3  
         
                   
             
3300030300000300001110000000
YRKESSTUDIER
                                                       
Barn, unga och familjer
                                                       
Individ och samhälle i sociologiskt perspektiv 5                                                        
Socialpedagogiskt arbete med barn och unga 5                                                        
Förebyggande socialt arbete i skolan 5  
       
                 
                   
Utsatthet, villkor och resursförstärkande socialt arbete I
                                                       
Förebyggande socialt arbete och socialskydd 5                                                        
Socialpedagogiskt arbete med vuxna 5                                                        
Socialhandledning med grupper 3                                                        
Resursförstärkande funktionshinderservice 5                                                        
Arbete med äldre 5                                                        
Forskningsmetodik och projektverksamhet 3                                                        
Utsatthet, villkor och resursförstärkande socialt arbete II
                                                       
Stöd vid psykisk ohälsa och beroendeproblematik 5                                                        
Sysselsättnings- och integrationsfrämjande arbete 5                                                        
Professionell utveckling och fördjupning I
                                                       
Servicehandledning 5
       
             
                       
Forsknings- och utvecklingsmetodik 5
       
             
                       
Professionell utveckling och fördjupning II
                                                       
Barnskydd 5                                                        
Mångfald i arbetsliv och samhälle 5  
         
                   
             
Arbetsliv, ledarskap och entreprenörskap
                                                       
Medarbetarskap och arbetsrätt 3  
         
                   
             
Ledarskap och administration 5  
         
                   
             
Entreprenörskap och interprofessionalitet 3  
       
                 
                   
102100010813000003.33.33.3444.34.34.30000000
EXAMENSARBETE
                                                       
Examensarbete 15  
       
                 
                   
0150000150000000007.57.50000000000
PRAKTIK
                                                       
Praktik: Klientnära arbete 5                                                        
Praktik: Metoder inom det sociala arbetet 15                                                        
Praktik: Fördjupad metodkunskap inom det sociala området 15
   
       
         
Praktik: Ledarskap inom det sociala området 10
   
       
         
6.212.56.3006.26.36.26.300002.12.12.13.13.12.12.12.13.13.100000
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 30 sp)
                     
   
000000000002.52.51.671.671.672.52.51.671.671.672.52.51.671.671.6700
Studiepoäng per period / termin / läsår 19.2 51.5 6.3 0 0 19.2 29.3 22.2 6.3 0 0 3 3 10.4 7.4 7.4 17.6 17.6 9.4 9.4 9.4 6.1 6.1 2 2 2 0 0

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Utbildningen till socionom (YH) ger färdigheter att möta klienter i behov av socialt stöd i vardag och kris. Socionomen stöder och handleder människor i olika åldrar och livssituationer både i hemmiljö, på institutioner och i öppen verksamhet. En socionom kan arbeta som personal eller som ledare och har färdigheter att möta det sociala områdets många utmaningar. Studiernas mål är att utbilda kreativa, reflektionskunniga och medvetna professionella, som uppskattar sitt eget kunnande och har en stark yrkesidentitet.

Socionomen arbetar hållbart och ansvarsfullt. Som socionom har du möjlighet att påverka människors övergripande välbefinnande, funktionsförmåga och livskvalitet. Socionomen främjar jämlikhet mellan människor och social delaktighet samt förverkligar social trygghet på ett mänskligt och socialt rättvist sätt. Socionomen förstärker människornas delaktighet i samhället och verkar för att samhället fungerar väl. Agendan för hållbar utveckling 2030 har implementerats i läroplanen som lärandemål.

Socionomstudierna bygger på nationella gemensamma kompetensområden för yrkeshögskoleutbildning inom det sociala området. Kompetensområdena inkluderar etiskt kunnande inom det sociala området, kunnande i klientarbete, kunskap om servicesystem, kritiskt och deltagande samhällskunnande, utvecklingskunnande som bygger på forskning samt ledarkompetens.

Studierna är främst inriktade på sociala yrkesämnen där studerande lär sig olika metoder för att stöda klienter. I studierna ingår också kurser som inriktas på ledning och utveckling av det sociala området. En aktiv kontakt med arbetslivet sker genom praktik (45 sp) och samarbetsprojekt inom regionen. En del av studierna kan avläggas utomlands.

En socionom som studerat vid campus Alere i Vasa har en mångsidig insikt i det sociala yrkesområdet, kan arbeta resursförstärkande med individer och grupper i behov av stöd, är samarbetskunnig och har beredskap för ledningsuppgifter.

I studierna ingår 30 sp valfria studier, vilket innebär att studerande kan fördjupa eller bredda sin kompetens.
Examen kan innehålla studier i småbarnspedagogik och socialpedagogik (60 sp), som ger behörighet som socionom inom småbarnspedagogik eller studier i diakoni/kyrkans fostran (90 sp), som ger behörighet som diakon eller kyrkans ungdomsarbetsledare.

Lärandemål

Etisk kompetens inom det sociala området:
Socionomen (YH) har införlivat det sociala områdets värderingar och yrkesetiska principer och
förbundit sig att följa dem.
Socionomen (YH) kan reflektera över de yrkesetiska frågor som förutsätts inom det sociala området
Socionomen (YH) kan beakta det unika hos varje enskild individ och fungera i situationer där det råder värderingskonflikter
Socionomen (YH) främjar jämlikhet och tolerans samt strävar till att förebygga utslagning ur ett
samhälls-, samfunds- och individperspektiv

Kompetens i klientarbete:
Socionomen (YH) identifierar den egna människosynens och värdegrundens betydelse i arbetet med olika klienter och klientgrupper
Socionomen (YH) kan stöda klientens delaktighet genom att skapa en professionell interaktions- och samarbetsrelation
Socionomen (YH) förstår klientens behov och stöder klienten i att använda och stärka sina resurser i hans/hennes olika livssituationer och –skeden
Socionomen (YH) kan tillämpa och utvärdera olika teoretiska orienteringsgrunder och metoder i klientarbetet.
Socionomen (YH) kan målinriktat stöda och handleda olika klienter och klientgrupper i deras vardag.
Socionomen (YH) kan beskriva och utvärdera klientprocessens olika skeden och på basen av detta utveckla sitt arbete

Kompetens i det sociala områdets servicesystem:
Socionomen (YH) känner till servicesystem med tillhörande juridiska föreskrifter och
informationssystem vilka stöder välfärd och social trygghet samt kan tillämpa dessa.
Socionomen (YH) kan förutse och förstå förändringar i välfärdsservicen samt kan delta i
serviceutveckling och –produktion.
Socionomen (YH) kan bedöma klientens servicebehov i olika livsskeden och behärskar
servicehandledning samt det förebyggande arbetets utgångspunkter och metoder.
Socionomen (YH) kan fungera som sakkunnig för det sociala området i mångprofessionella
arbetsgrupper och nätverk, samt kan verka för ett fungerande skyddsnätverk för klienten

Kritisk och delaktighetsfrämjande samhällsinriktad kompetens:
Socionomen (YH) kan ur ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv analysera strukturer och processer, vilka förorsakar ojämlikhet och utslagning.
Socionomen (YH) kan använda olika metoder i samhällsinriktat socialt arbete, samhällelig påverkan och kommunikation
Socionomen (YH) kan stöda medborgarnas delaktighet och kan i samarbete med klienter och andra aktörer medverka i intressebevakande arbete

Forsknings- och utvecklingsinriktad kompetens:
Socionomen (YH) har omfattat ett reflektivt, forskande och utvecklingsinriktat arbetssätt.
Socionomen (YH) har kunnande i praxisförankrad forskning och kan producera ny kunskap.
Socionomen (YH) kan planera, förverkliga, utvärdera och rapportera utvecklingsprojekt inom det sociala området

Ledarskapskompetens:
Socionomen (YH) känner till grundprinciperna för ekonomi- och personalförvaltning.
Socionomen (YH) kan fungera som förman i en arbetsgemenskap
Socionomen (YH) kan utveckla arbetsgemenskaper, serviceprocesser samt kunnande inom det sociala området
Socionomen (YH) kan fatta beslut i oförutsedda situationer
Socionomen (YH) har grundförutsättningar att verka som självständig företagare inom området