Studieguide
Startsida > Moduler inom Öppna yrkeshögskolan (minst 15 sp) > Bioekonomi > Öppna YH, Permakultur och regenerativt jordbruk - teori och praktik
Moduler inom Öppna yrkeshögskolan (minst 15 sp)

Öppna YH, Permakultur och regenerativt jordbruk - teori och praktik

Höst 2021

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 1H 1V 2H 2V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Permakultur och regenerativt jordbruk - teori och praktik 30                                
Introduktion till permakultur och regenerativt jordbruk 5
 
     
               
Områdesanalys och -planering, resurser och deras flöden 5
   
       
         
Praktiska tillämpningar av permakultur och regenerativt jordbruk 5
   
       
         
Förädling, förvaring och försäljning av råvaror 5  
   
           
     
Mångformigt företagande i lokala livsmedelssystem 5  
   
           
     
Individuellt utvecklingsarbete – egen plan för permakultur och regenerativt jordbruk 5  
     
             
15155101052.52.53.333.333.33551.671.671.67
Studiepoäng per period / termin / läsår 15 15 5 10 10 5 3 3 3 3 3 5 5 2 2 2

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Öppna YH studiehelheten Permakultur och regenerativt jordbruk - teori och praktik riktar sig till de som vill leva (mer) självhushållande, försörja sig genom mångformigt företagande på landsbygden, skifta fokus till ett mer mångformigt skogsjordbruk, idka växelbruk där odling, skogsbruk och djurhållning ingår, eller lära sig mer om permakultur och regenerativt jordbruk. Studiehelheten riktar sig alltså till personer med eget intresse att få insikt i teorierna kring, och tillämpa permakultur och regenerativt jordbruk i praktiken.

Studiehelheten består av sex kurser och pågår i 1,5 år. Kursen förverkligas som flerform genom distansundervisning, men möjligheten till nätverkande och dialog finns via närstudietillfällen och grupparbeten. I kurserna ingår seminarier och studiebesök. Studierna motsvarar ungefär 10 arbetstimmar/vecka. En viktig del av helheten är att studerande tillsammans tar fram kunskap under kursernas gång. Studerande deltar aktivt i att bygga upp kunskapsinnehållet i kurserna genom att dela relevant information med varandra, bolla idéer och ge feedback på varandras arbete. Under kursernas gång finnas det möjlighet att få feedback och bli coachad av experter. Inom kurserna finns inga tenter, utan studerande jobbar med sina egna planer för produktion, företagsamhet, förädling och praktiska förverkligande av permakultur och regenerativt jordbruk.

Lärandemål

Studerande
- känner till och förstår centrala begrepp inom permakultur och regenerativt jordbruk.
- känner till och kan använda GIS som verktyg för att visualisera, analysera och planera.
- känner till olika praktiska tillämpningar inom permakultur och regenerativt jordbruk.
- känner till hur man förädlar råvaror hantverksmässigt och hur jordmån och sort påverkar livsmedelsegenskaper.
- känner till olika förvaringsmetoder.
- känner till kraven som livsmedelslagen ställer för försäljning av råvaror och förädlade produkter.
-känner till vad som kännetecknar ett hållbart livsmedelssystem.
- känner till olika typer av alternativa matnätverk och förstår fördelarna med lokala livsmedels- och ekonomiska system.
- känner till olika verksamhetsmodeller och företagsformer.
- känner till grunderna gällande lönsamhet, kundcentrering och marknadsföring.
- har gjort ett utvecklingsarbete med de egna planerna för odling, förädling och försäljning.