Studieguide
Startsida > Högre YH-utbildning > Utbildning inom social- och hälsovård > Social- och hälsovårdsområdet, högre yh 2024, Avancerad klinisk vård

Social- och hälsovårdsområdet, högre yh 2024, Avancerad klinisk vård

Höst 2024

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 1H 1V 2H 2V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
FÖRDJUPADE YRKESSTUDIER
                               
Leadership in Health Care and Social Services
                               
Leadership for Future Health Care and Social Services 10
 
     
               
Change Leadership 5
   
       
         
Forskning och utveckling
                               
Kunskaps- och verksamhetsutveckling 5
 
     
               
Forskningsmetodik 10
 
     
     
Avancerade kliniska färdigheter
                               
Den avancerade kliniska sjukskötarens yrkesparadigm 5
 
     
               
Anatomi och patofysiologi 5
   
       
         
Klinisk bedömning och förverkligande av vård 10  
   
         
Klinisk farmakologi 5
   
       
         
Avancerad klinisk vård 5  
     
             
40202020101010106.76.76.7553.33.33.3
EXAMENSARBETE
                               
Examensarbete 30  
     
             
030000300000000101010
Studiepoäng per period / termin / läsår 40 50 20 20 10 40 10 10 6.7 6.7 6.7 5 5 13.3 13.3 13.3

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Social- och hälsovårdsområdet, högre yh 2024

Beskrivning

Masterutbildningen i social- och hälsovård (90 sp) ger möjlighet att utveckla både den egna ledarskapskompetensen och expertkunnande för att kunna utveckla en interprofessionell social- och hälsovård. Agendan för hållbar utveckling 2030 har implementerats i läroplanen som lärandemål.

Utbildningen består av fördjupade yrkesstudier, valfria studier (ej i profileringen avancerad klinisk vård) och examensarbete. Fördjupade yrkesstudier består av profileringsspecifika studier och gemensamma studier. Gemensamma studierna (30 sp) för samtliga profileringar syftar till att studerande skapar engagemang för ett professionellt självledarskap och livslångt lärande, samt kan leda personer, arbetsgrupper och förändringsarbete och tillämpa ett vetenskapligt, evidensbaserat, hållbart och etiskt förhållningssätt i sitt dagliga arbete inom social- och hälsovård. En tredjedel av studierna (30 sp) består av ett eget arbetslivsförankrat examensarbete. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar, utvecklingsaspekten betonas. Examensarbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil och det kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten.

Studiernas centrala innehåll för profileringen utveckling och ledarskap är en fördjupning i utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård i syfte att ge studerande beredskap att leda personer, arbetsgrupper och arbetssamfund inom social- och hälsovård, samt beredskap att leda hållbart förändringsarbete.

Studiernas centrala innehåll för profileringen avancerad klinisk vård är en fördjupning i avancerad klinisk vård i syfte att ge studerande beredskap att självständigt och i samarbete med vårdteamet kunna identifiera, bedöma och utvärdera patienters vårdbehov, kunna göra en strukturerad klinisk undersökning av patienter samt kritiskt analysera och utvärdera patientens vårdbehov. Vidare är syftet att ge beredskap för att kritiskt analysera hur sjukdomstillstånd kan påverka en patients mottaglighet för nyttiga och skadliga effekter av läkemedelsbehandling och att identifiera hälsoproblem som beror på läkemedelsbiverkningar och -samverkan.

Det centrala innehållet för profileringen bioanalytik är en fördjupning i avancerad klinisk laboratorievetenskap i syfte att ge studerande möjligheter till expertuppgifter.

Det centrala innehållet för profileringen radiografi och strålbehandling är en fördjupning av säkerhet och kvalitet i området i syfte att ge studerande möjligheter till expertuppgifter.