Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning till barnmorska > Barnmorska (YH) h23, dagstudier

Barnmorska (YH) h23, dagstudier

Höst 2023

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4 5
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 5 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 5H 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
GRUNDSTUDIER
                                                                       
Introduktion till högskolestudier, kommunikation och språk
                           
                                 
Introduktion till högskolestudier och kommunikation 4
       
             
                                 
Finska 3
       
             
                                 
Finska - muntliga kunskaper 0                                                                        
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                                        
Engelska 3
       
             
                                 
1000004600000004444400000000000000000
YRKESSTUDIER
                                                                       
Grunder i vård
                           
                                 
Sjukskötarens och barnmorskans profession 6
       
             
                                 
Vårdens grunder 6
       
             
                                 
Människans fysiologi och anatomi 4
       
             
                                 
Klinisk mikrobiologi, immunologi och patologi 4
       
             
                                 
Läkemedelsbehandling 1 3
       
             
                                 
Första hjälp och katastrofberedskap 2
       
             
                                 
Hälsofrämjande vård
                                                                       
Grunder för hälsofrämjande vård 3
       
             
                                 
Hälsofrämjande vård i olika åldrar 5  
         
                   
                       
Klinisk vård
                           
                       
Inremedicinsk och kirurgisk vård 1 4
       
             
                                 
Inremedicinsk och kirurgisk vård 2 5
       
             
                                 
Inremedicinsk och kirurgisk vård 3 5  
         
                   
                       
Perioperativ vård 3  
         
                   
                       
Palliativ vård och vård vid livets slutskede 2  
         
                   
                       
Läkemedelsbehandling 2 2
       
             
                                 
Klinisk farmakologi 2  
         
                   
                       
Kliniska vårdåtgärder, klinisk diagnostik och strålskydd 5  
         
                   
                       
Grunderna i vaccinationskunskap och infektionssjukdomar 3  
         
                   
                       
Gerontologi och akut geriatrisk vård 4  
         
                   
                       
Pediatrisk vård 5  
         
                   
                       
Mental- och missbrukarvård 6    
           
                         
             
Patient- och klientsäkerhet då social- och hälsovården digitaliseras 3
       
             
                                 
Vårdbedömning och hälsoteknologi 3  
         
                   
                       
Utvecklingsinriktad vård
                                                                       
Forskningsmetodik och vårdteori 7    
           
                         
             
Ledarskap, entreprenörskap och innovation 3    
           
                         
             
Barnmorskekunskap
                                                                       
Utgångspunkter inom evidensbaserad barnmorskekunskap 2    
           
                         
             
Reproduktionsfysiologi och genetik 2    
           
                         
             
Mödrahälsovård 5    
           
                         
             
Förlossningsvård 1 3    
           
                         
             
Förlossningsvård 2 3      
             
                               
   
Vård under barnsängstid och amningshandledning 3      
             
                               
   
Neonatal vård 2      
             
                               
   
Vård vid gynekologisk ohälsa 3      
             
                               
   
Sexualhälsa 2    
           
                         
             
42373011016.825.214.822.212184.46.6018.618.618.618.618.612.612.612.612.612.6666662.22.22.22.22.200
Examensarbete
                                               
             
Examensarbete 1 3  
         
                   
                       
Examensarbete 2 6    
           
                         
             
Examensarbete 3 6    
           
                         
             
Utvecklingsarbete
                                                                   
Utvecklingsarbete i barnmorskekunskap 5        
               
                                       
031205001.21.84.87.2005000000.60.60.60.60.65.45.45.45.45.40000055
PRAKTIK
                                                                       
Praktik inom sjukskötarens arbetsområden
                                                                       
Praktik: Grundvård 7
       
             
                                 
Praktik: Inremedicinsk och kirurgisk vård 1 10  
         
                   
                       
Praktik: Inremedicinsk och kirurgisk vård 2 10  
         
                   
                       
Praktik: Primärvård 9    
           
                         
             
Praktik: Mental- och missbrukarvård 9    
           
                         
             
Praktik: Gynekologisk vård 6      
             
                               
   
Praktik: Valbar vårdkontext 9      
             
                               
   
Praktik inom barnmorskans arbetsområden
                                                                       
Praktik: Vård under graviditet 9      
             
                               
   
Praktik: Vård vid riskgraviditet, - förlossning och -barnsängstid 6        
               
                                       
Praktik: Vård under förlossning 1 6      
             
                               
   
Praktik: Vård under förlossning 2 6      
             
                               
   
Praktik: Vård under förlossning 3 6      
             
                               
   
Praktik: Vård under förlossning 4 6        
               
                                       
Praktik: Neonatal vård 6        
               
                                       
Praktik: Vård under barnsängstid 9      
             
                               
   
Praktik: Valbar barnmorskekontext 6        
               
                                       
7201851242.84.28127.210.820.430.6241.41.41.41.41.4444443.63.63.63.63.610.210.210.210.210.21212
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 0 sp)
                                                                       
000000000000000000000000000000000000
Studiepoäng per period / termin / läsår 59 60 60 62 29 23.6 35.4 24 36 24 36 24.8 37.2 29 24 24 24 24 24 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 15 15 15 15 15 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 17 17

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Inom utbildningen utbildas barnmorskor för mödra-, förlossnings- och gynekologisk vård samt sexualfostran. Barnmorskeyrket är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Barnmorskekunskap och vårdvetenskap är den vetenskap som barnmorskeyrket utgår ifrån. Förutom vårdvetenskap läser studerande folkhälsovetenskap, medicinska ämnen, beteende- och naturvetenskap såsom anatomi, fysiologi och farmakologi.
Agendan för hållbar utveckling 2030 har implementerats i läroplanen som lärandemål.
Utbildningen ger beredskap till ett arbete som berör kvinnors reproduktiva hälsa både självständigt och i multiprofessionella arbetsgrupper. Barnmorskeutbildningen ger både barnmorske- och sjukskötarbehörighet.

Det centrala inom studierna är vård av kvinnor i olika åldersgrupper och livssituationer. Barnmorskekunskap, vårdvetenskap, hälsovetenskap, medicinska ämnen, vårdarbete, läkemedelsbehandling, anatomi och fysiologi, handledning och professionell kommunikation är också centrala ämnen. lnom utbildningen betonas förebyggande och resursförstärkande arbetssätt för att främja kvinnans och familjens hälsa.

I studierna ingår smågruppsarbete, föreläsningar, självständiga och virtuella studier, simulationer, olika examinationer, arbetslivsförankrade projekt. Handledda kliniska studier (praktik) ingår i studierna från och med andra terminen, och betyder 4-7 veckors perioder inom social- och hälsovård vid hälsocentraler, sjukhus, hemsjukvård, rådgivningar och andra vårdinrättningar. Praktik, examensarbete och utvecklingsarbete utgör tillsammans 140 sp av studierna.

Lärandemål

Utbildning som barnmorska ska säkerställa att yrkesutövaren i fråga har förvärvat följande kunskaper och färdigheter (EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EG) och 2013/55 / ​​EU):
- Detaljerad kunskap om de vetenskaper som barnmorskarnas verksamhet bygger på, särskilt barnmorskekunskap, obstetrik och gynekologi
- Tillräcklig kunskap om yrkets etik och den lagstiftning som är relevant för yrkesutövningen
- Tillräcklig kunskap om allmän medicinsk kunskap (biologiska funktioner, anatomi och fysiologi) och farmakologi inom obstetrik och nyfödda, samt kunskap om sambandet mellan hälsotillståndet och människans fysiska och sociala miljö och hens beteende
- Tillräcklig klinisk erfarenhet som uppnåtts på godkända institutioner som gör att barnmorskan kan, oberoende och under eget ansvar, i den utsträckning som är nödvändig och exkluderar patologiska situationer, ge adekvat vård under graviditet, handlägga förlossningar och dess konsekvenser i godkända institutioner, att övervaka förlossning och födsel, postnatal vård och nyföddas återupplivning i väntan på en läkare
- Tillräcklig förståelse för utbildning av vårdpersonal och erfarenhet av att arbeta med sådan personal

Formella kvalifikationer (EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/36/EG och 2013/55 / ​​EU) som sjuksköterska med ansvar för allmän vård ska bevisa att yrkesutövaren i fråga kan tillämpa åtminstone följande kompetenser:
- Kompetens att självständigt diagnostisera den omvårdnad som krävs med hjälp av aktuell teoretisk och klinisk kunskap och att planera, organisera och implementera omvårdnad
- Kompetens för att samarbeta effektivt med andra aktörer inom hälsosektorn, inklusive deltagande i den praktiska utbildningen av hälso- och sjukvårdspersonal
- Kompetens för att stärka individer, familjer och grupper mot hälsosam livsstil och egenvård
- Kompetens att självständigt initiera livsbevarande omedelbara åtgärder och att genomföra åtgärder i kriser och katastrofsituationer
- Kompetens att självständigt ge råd till, instruera och stödja personer som behöver vård och deras bilagor
- Kompetens för att självständigt kvalitetssäkra och utvärdera omvårdnad
- Kompetens för att omfattande kommunicera professionellt och att samarbeta med medlemmar i andra yrken inom hälsosektorn
- Kompetens för att analysera vårdkvaliteten för att förbättra sin egen yrkesutövning som sjuksköterska med ansvar för allmän vård