Studieguide
Startsida > Dagstudier > Utbildning till barnmorska > Barnmorska (YH) h19, dagstudier

Barnmorska (YH) h19, dagstudier

Höst 2019

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4 5
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 5 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 5H 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
GRUNDSTUDIER
                                                                       
Introduktion till högskolestudier och språk
                                                                       
Introduktion till högskolestudier 3
       
               
                                       
Finska 3
         
                 
                                 
Finska - muntliga kunskaper 0                                                                        
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                                        
Svenska 3
       
               
                                       
Svenska - muntliga kunskaper 0                                                                        
Svenska - skriftliga kunskaper 0                                                                        
Engelska 3  
           
                       
                       
930006303000003311100111000000000000
YRKESSTUDIER
                                                                       
Biomedicinsk vetenskap
                                                                       
Människans fysiologi och anatomi 1 3
       
               
                                       
Människans fysiologi och anatomi 2 3
         
                 
                                 
Klinisk mikrobiologi och hygien 3
       
               
                                       
Immunologi och patologi 3
         
                 
                                 
Läkemedelsbehandling 1 3
       
               
                                       
Läkemedelsbehandling 2 4  
         
                     
                             
Grunderna i vaccinationskunskap 2  
         
                     
                             
Hälsofrämjande vårdvetenskap
                                                                       
Folkhälsoarbete 3
       
               
                                       
Hälsofrämjande vård 3    
           
                           
                   
Familjehälsa 4    
           
                           
                   
Klinisk vårdvetenskap
                                                                       
Vårdprocessen 3
       
               
                                       
Vårdens teoretiska och etiska grunder 3
       
               
                                       
Patientsäkerhet 3
         
                 
                                 
Geriatrisk och palliativ vård 3
         
                 
                                 
Vård vid kardiovaskulär ohälsa 3
         
                 
                                 
Vård vid respiratorisk och sinnesorganens ohälsa 3  
         
                     
                             
Vård vid gastrointestinal och endokrinologisk ohälsa 3  
         
                     
                             
Vård vid immunologisk ohälsa och infektionssjukdomar 2  
         
                     
                             
Vård vid muskeloskeletal ohälsa 3  
           
                       
                       
Vård vid neurologisk och hematologisk ohälsa 3  
           
                       
                       
Vård vid urogenital ohälsa 3  
           
                       
                       
Vård vid psykisk ohälsa 3    
           
                           
                   
Vård vid missbruk och beroende 3    
             
                             
             
Barnmorskekunskap
                                                                       
Barnmorskekunskapens utgångspunkter 3    
             
                             
             
Reproduktionsfysiologi och genetik 3    
             
                             
             
Mödrahälsovård 1 3    
             
                             
             
Mödrahälsovård 2 3      
               
                                   
   
Förlossningsvård 1 3    
             
                             
             
Sexualhälsa och gynekologisk vård 1 3      
             
                                 
         
Neonatalvård och amningshandledning 4      
             
                                 
         
Forskning och utveckling
                                                                       
Forskningsmetodik 3  
           
                       
                       
Forskningsmetoder och vårdteori 6    
           
                           
                   
Ledarskap och utveckling inom barnmorskekunskap 3      
               
                                   
   
Utvecklingsarbete i barnmorskekunskap 5      
             
                                 
         
33263118018151412161512609955577444885556622200
EXAMENSARBETE
                                                                       
Examensarbete
                                                                       
Examensarbete 1 3  
           
                       
                       
Examensarbete 2 6    
           
                           
                   
Examensarbete och mognadsprov 6    
             
                             
             
0312000003660000000000111332220000000
PRAKTIK
                                                                       
Klinisk vårdvetenskap i olika kontext
                                                                       
Första hjälp 2
         
                 
                                 
Ergonomi och kinestetik 1
         
                 
                                 
Klinisk vård inom valbar kontext 6
         
                 
                                 
Äldrevård och långvårdsmedicin 6
         
                 
                                 
Kliniska vårdåtgärder 3  
         
                     
                             
Kliniska vårdens grunder 2
       
               
                                       
Sårvård och bandagering 1
       
               
                                       
Kirurgisk vård 3  
         
                     
                             
Inremedicin och kirurgi 1 9  
         
                     
                             
Inremedicin och kirurgi 2 9  
           
                       
                       
Inremedicin och kirurgi 3 3  
           
                       
                       
Inremedicin och kirurgi 4 3    
             
                             
             
Hemsjukvård, pediatrik och mödravård 9    
           
                           
                   
Mental hälsa och psykiatri 9    
             
                             
             
Vård inom gynekologisk vårdkontext 6      
             
                                 
         
Vård inom valbar barnmorskekontext 1 3        
               
                                       
Klinisk barnmorskekunskap
                                                                       
Sexualhälsa och gynekologisk vård 2 3    
             
                             
             
Vård under barnsängstiden 9      
             
                                 
         
Vård under graviditet 9      
               
                                   
   
Vård vid riskgraviditet, - förlossning och -barnsängstid 6      
               
                                   
   
Förlossningsvård 2 3      
               
                                   
   
Vård under förlossning 1 6      
             
                                 
         
Vård under förlossning 2 6      
               
                                   
   
Vård under förlossning 3 6        
               
                                       
Vård under förlossning 4 6        
               
                                       
Neonatal vård 3        
               
                                       
Vård inom valbar barnmorskekontext 2 3        
               
                                       
182724452131515129152124211.51.55557.57.54444.54.555510.510.588810.510.5
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 0 sp)
                                                                       
000000000000000000000000000000000000
Studiepoäng per period / termin / läsår 60 59 67 63 21 27 33 29 30 31 36 33 30 21 13.5 13.5 11 11 11 14.5 14.5 10 10 10 15.5 15.5 12 12 12 16.5 16.5 10 10 10 10.5 10.5

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

Inom utbildningen utbildas barnmorskor för mödra-, förlossnings- och gynekologisk vård samt sexualfostran. Barnmorskeyrket är ett människonära arbete i varierande miljöer inom social- och hälsovård. Barnmorskekunskap och vårdvetenskap är den vetenskap som barnmorskeyrket utgår ifrån. Förutom vårdvetenskap läser studerande folkhälsovetenskap, medicinska ämnen, beteende- och naturvetenskap såsom anatomi, fysiologi och farmakologi.

Utbildningen ger beredskap till ett arbete som berör kvinnors reproduktiva hälsa både självständigt och i multiprofessionella arbetsgrupper. Barnmorskeutbildningen ger både barnmorske- och sjukskötarbehörighet.

Det centrala inom studierna är vård av kvinnor i olika åldersgrupper och livssituationer. Barnmorskekunskap, vårdvetenskap, hälsovetenskap, medicinska ämnen, vårdarbete, läkemedelsbehandling, anatomi och fysiologi, handledning och professionell kommunikation är också centrala ämnen. lnom utbildningen betonas förebyggande och resursförstärkande arbetssätt för att främja kvinnans och familjens hälsa.

I studierna ingår smågruppsarbete, föreläsningar, självständiga och virtuella studier, simulationer, olika examinationer, arbetslivsförankrade projekt. Handledda kliniska studier (praktik) ingår i studierna från och med andra terminen, och betyder 4-7 veckors perioder inom social- och hälsovård vid hälsocentraler, sjukhus, hemsjukvård, rådgivningar och andra vårdinrättningar.

Lärandemål

Utbildning som barnmorska ska säkerställa att yrkesutövaren i fråga har förvärvat följande kunskaper och färdigheter (EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/55 / ​​EU):
- Detaljerad kunskap om de vetenskaper som barnmorskarnas verksamhet bygger på, särskilt barnmorskekunskap, obstetrik och gynekologi
- Tillräcklig kunskap om yrkets etik och den lagstiftning som är relevant för yrkesutövningen
- Tillräcklig kunskap om allmän medicinsk kunskap (biologiska funktioner, anatomi och fysiologi) och farmakologi inom obstetrik och nyfödda, samt kunskap om sambandet mellan hälsotillståndet och människans fysiska och sociala miljö och hens beteende
- Tillräcklig klinisk erfarenhet som uppnåtts på godkända institutioner som gör att barnmorskan kan, oberoende och under eget ansvar, i den utsträckning som är nödvändig och exkluderar patologiska situationer, ge adekvat vård under graviditet, handlägga förlossningar och dess konsekvenser i godkända institutioner, att övervaka förlossning och födsel, postnatal vård och nyföddas återupplivning i väntan på en läkare
- Tillräcklig förståelse för utbildning av vårdpersonal och erfarenhet av att arbeta med sådan personal

Formella kvalifikationer (EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/55 / ​​EU) som sjuksköterska med ansvar för allmän vård ska bevisa att yrkesutövaren i fråga kan tillämpa åtminstone följande kompetenser:
- Kompetens att självständigt diagnostisera den omvårdnad som krävs med hjälp av aktuell teoretisk och klinisk kunskap och att planera, organisera och implementera omvårdnad
- Kompetens för att samarbeta effektivt med andra aktörer inom hälsosektorn, inklusive deltagande i den praktiska utbildningen av hälso- och sjukvårdspersonal
- Kompetens för att stärka individer, familjer och grupper mot hälsosam livsstil och egenvård
- Kompetens att självständigt initiera livsbevarande omedelbara åtgärder och att genomföra åtgärder i kriser och katastrofsituationer
- Kompetens att självständigt ge råd till, instruera och stödja personer som behöver vård och deras bilagor
- Kompetens för att självständigt kvalitetssäkra och utvärdera omvårdnad
- Kompetens för att omfattande kommunicera professionellt och att samarbeta med medlemmar i andra yrken inom hälsosektorn
- Kompetens för att analysera vårdkvaliteten för att förbättra sin egen yrkesutövning som sjuksköterska med ansvar för allmän vård