Studieguide
Startsida > Dagstudier > Bioekonomi > Agrolog (YH), Bioekonomi, h22, Husdjursproduktion

Agrolog (YH), Bioekonomi, h22, Husdjursproduktion

Höst 2022

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 4V 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
GRUNDSTUDIER
                                                               
Introduktion till branschen och studierna
                                                               
Introduktion till högskolestudier 3
     
             
                                   
Informations- och kommunikationsteknologi 3
     
             
                                   
Branschprojekt 3
     
             
                                   
Professionell kommunikation
                                                               
Svenska 3
     
             
                                   
Svenska - muntliga kunskaper 0                                                                
Svenska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Finska 3
     
             
                                   
Finska - muntliga kunskaper 0                                                                
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                                
Engelska 3  
       
                   
                         
Företagsekonomi och entreprenörskap
                                                               
Ekonomistyrning och redovisning 6  
       
                   
                         
Marknadsföring och försäljning 3    
         
                         
               
Ledarskap och organisation 3    
         
                         
               
Ekologi och sätt att hantera naturresursdata
                                                               
Ekologi 3
     
             
                                   
GPS-hantering och GIS 3  
       
                   
                         
Hantering av naturresursdata 3  
         
                     
                   
Matematik 3
       
               
                             
211560183123600099111661113300000000
YRKESSTUDIER
                                                               
Växtodlingens grunder
                                                               
Växtodling i Finland 3
     
             
                                   
Växternas produktionsbiologi 4
       
               
                             
Grunder i växtskydd 3
       
               
                             
Växtförädling och utsäde 3
       
               
                             
Marklära och växtnäringshushållning
                                                               
Marklära och markvård 3
       
               
                             
Markens växtnäringsförråd 3  
       
                   
                         
Mineralgödsel 3  
         
                     
                   
Organisk gödsel 3  
         
                     
                   
Odlingsteknik
                                                               
Odlingsjordar och jordbearbetning 3
     
             
                                   
Odlingsmarkens vattenhushållning 3  
         
                     
                   
Traktorteknik och fältmaskiner 3
     
             
                                   
Tillämpad odlingsteknik i fält 3  
         
                     
                   
Djurhållningens grunder
                                                               
Djurhållning i Finland 3
     
           
                             
Planering av produktionsenheter 3  
         
                     
                   
Husdjurens hälsovård 3  
         
                     
                   
Husdjurens anatomi och fysiologi 4
       
               
                             
Husdjurens fortplantning 3  
       
                   
                         
Husdjursavel 3  
         
                     
                   
Skogsbruk
                                                               
Skogs- och torvmarkstyper 4  
       
                   
                         
Skogsmätning 1 3  
       
                   
                         
Skogsförnyelse 3  
         
                     
                   
Beståndsvård 3  
         
                     
                   
Lantbrukets ekonomi
                                                               
Gårdsföretagets driftsplanering 3      
             
                                 
Marknadsanalys och produktionsstöd 3  
       
                   
                         
Starta och överta landsbygdsföretag 4    
           
                           
         
Investering och finansiering i landsbygdsföretag 4      
             
                                 
Bioekonomi
                                                               
Samhällsplanering 3    
         
                         
               
Landskapsvård 3  
       
                   
                         
Bioekonomiprojekt 3    
         
                         
               
Bioenergi 3    
           
                           
         
International networking and marketing in bioeconomy 3    
         
                       
         
International Agriculture 3                                                                
Idisslare
()
                                                               
Utfodring av idisslare 3    
         
                         
               
Mjölkproduktion 3    
         
                         
               
Diko- och nötköttsproduktion 3    
           
                           
         
Fårproduktion 3    
         
                         
               
Enmagade djur
()
                                                               
Utfodring av svin, häst och fjäderfä 3    
           
                           
         
Smågrisproduktion 3      
           
                               
     
Slaktsvinsproduktion 3      
             
                                 
Fjäderfäproduktion 3      
           
                               
     
Hästhållning
()
                                                               
Hästhållning 3      
           
                               
     
Entreprenörskap inom hästhållning 3      
             
                                 
Introduktion till examensarbete
                                                               
Forskningsmetodik 3    
           
                           
         
Statistisk analys 3    
           
                           
         
2946372210.518.5192716.520.59135.35.36.26.26.29.59.59998.38.36.86.86.84.54.54.34.34.3
VALFRIA STUDIER 4                                  
Gårdspraktik
                                                               
Gårdspraktik 1 6
       
               
                             
Gårdspraktik 2 6
       
               
                             
6333061.21.81.21.81.21.8002220.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.6
PRAKTIK
                                                               
Specialiseringspraktik 1 6    
           
                           
         
Specialiseringspraktik 2 6    
           
                           
         
Specialiseringspraktik 3 6      
           
                               
     
Specialiseringspraktik 4 6      
           
                               
     
Specialiseringspraktik 5 6      
           
                               
     
001218000001218000000000000044499000
EXAMENSARBETE
                                                     
Examensarbete 15      
           
                             
000150000007.57.50000000000000007.57.5555
Studiepoäng per period / termin / läsår 56 64 58 58 28.5 27.5 32.2 31.8 23.7 34.3 36.2 22.8 14.3 14.3 9.2 9.2 9.2 16.1 16.1 10.6 10.6 10.6 11.9 11.9 11.4 11.4 11.4 22.1 22.1 9.9 9.9 9.9

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Agrolog (YH), Bioekonomi, h22

Beskrivning

Målet med agrologutbildningen är att ge studerande en bred samt praktiskt och teoretiskt väl förankrad högre lantbruksutbildning, där såväl naturvetenskap som hållbarhetsprinciper och FN:s globala mål i Agenda 2030 utgör en viktig grund.

Centralt i studierna är kunskap i planeringsprocesser, produktion inom lantbrukets olika fackämnesområden (växtodling, djurhållning, ekonomi, lantbruksteknik och skogsbruk) samt hållbar användning av naturresurser. Agrologstuderande lär sig att förstå det interaktiva samspelet mellan odling, miljö och samhälle.

Inom agrologutbildningen får studerande ta del av mångsidiga studier som betonar biologiska, tekniska, ekonomiska, sociala och kulturellt hållbara förutsättningar för gårdsbruk.Såväl generellt bioekonomiskt kunnande på bred bas som branschspecifikt fördjupat specialkunnande inom lantbruksnäringarna betonas. Teoretiska studier kombineras med praktiska övningar i fält, ute i skogsterrängen, gårdsförlagda studier samt praktik.

Lärandemål

En agrolog (YH):
- kan på ett systematiskt och hållbart sätt utföra och handleda grundläggande arbeten inom gårdsbrukets samtliga fackämnesområden
- har en god kommunikationsförmåga inom fackämnesområdet på svenska, finska och engelska samt behärskar branschens centrala digitala verktyg
- kan aktivt fungera som en givande samarbetspart inom lantbruksnäringarnas nationella och internationella nätverk
- känner till och kan tillämpa för lantbruksnäringarna relevant lagstiftning
- är medveten om olika landsbygdspolitiska program på nationell nivå och på EU-nivå och förstår hur dessa inverkar på verksamhetsförutsättningarna
- innehar tillräcklig kunskap, kompetens och initiativförmåga för att kunna starta, utveckla och överta landsbygdsföretag.

Husdjursproduktion

Fördjupade studier inom husdjursproduktion