Studieguide
Startsida > Flerformsutbildning > Utbildning till socionom > Socionom (YH) h21, flerformsstudier, Åbo

Socionom (YH) h21, flerformsstudier, Åbo

Höst 2021

Nedan kan du välja vilka läsår, terminer och perioder (då bara ett läsår har valts) som ska visas. (V = Vår, H = Höst)
Läsår 1 2 3 4
Sök studieperiod (kurs) med namn: sp 1 2 3 4 1H 1V 2H 2V 3H 3V 4H 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
GRUNDSTUDIER
                                                       
Samhället och professionen
                                                       
Introduktion till högskolestudier 5                                                        
Svenska 3                                                        
Svenska - muntliga kunskaper 0                                                        
Svenska - skriftliga kunskaper 0                                                        
Interprofessionell social- och hälsovård 5                                                        
Yrkesetik och professionell interaktion 3                                                        
Grunder i socialpolitik 5                                                        
Grunder i socialt arbete 5                                                        
Grunder i sociologi 5                                                        
0000000000000000000000000000
YRKESSTUDIER
                                                       
Socialpedagogiskt arbete
                                                       
Grunder i socialpedagogik 3                                                        
Utveckling och lärande 5                                                        
Funktionella metoder 3                                                        
Socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer 5                                                        
Socialpedagogiskt arbete bland unga 5                                                        
Praktik: Socialpedagogiskt arbete 9                                                        
Social servicehandledning
                                                       
Finska 3                                                        
Finska - muntliga kunskaper 0                                                        
Finska - skriftliga kunskaper 0                                                        
Klientarbete och servicehandledning 5                                                        
Psykisk ohälsa, mentalvård och krisarbete 5                                                        
Socialgerontologi 5                                                        
Funktionshinderservice 5                                                        
Arbetsvägledning 3                                                        
Socialt arbete I
                                                       
Engelska 3                                                        
Barnskydd, ungdomsvård och familjearbete 5                                                        
Socialt arbete i skolan 5                                                        
Beroendeproblematik och missbrukarvård 5                                                        
Praktik:Socialt arbete 15                                                        
Socialt arbete II
                                                       
Forsknings- och utvecklingsmetodik 5                                                        
Integrationsstödjande socialt arbete 3                                                        
Brottsförebyggande arbete och kriminalvård 5                                                        
Praktik:Fördjupad teoribaserad praktik 15                                                        
Ledarskap och utveckling
                                                       
Entreprenörskap inom social- och hälsovård 3                                                        
Arbetslivsfärdigheter och medarbetarskap 3                                                        
Ledarskap och utvecklingsarbete 5                                                        
Praktik: Arbetsplatsförlagda studier inom ledarskap och utvecklingsarbete 6                                                        
Examensarbete 15                                                        
0000000000000000000000000000
VALFRIA STUDIER
(Välj studier 30 sp)
                                                       
Valfria studier
(Välj studier 30 sp)
                                                       
0000000000000000000000000000
Studiepoäng per period / termin / läsår 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antalet studiepoäng kan variera från läsår till läsår och termin till termin beroende på hur valfria och alternativa studier har tajmats.

Beskrivning

En socionom är expert på att hjälpa, stöda och handleda människor och främja människans utveckling. Socionomen främjar människornas förmåga att klara sig i vardagen och hänvisar dem till den service de behöver samt producerar service. Socionomen utvecklar service och arbetar tillsammans med olika kundgrupper.

Socionomen arbetar med människor i olika åldrar. Som socionom har du möjlighet att påverka människors övergripande välbefinnande, funktionsförmåga och livskvalitet. Socionomen främjar jämlikhet mellan människor och social delaktighet samt förverkligar social trygghet på ett mänskligt och socialt rättvist sätt. Socionomen förstärker människornas delaktighet i samhället och verkar för att samhället fungerar väl.

Socionomstudierna bygger på nationella gemensamma kompetensområden för yrkeshögskoleutbildning inom det sociala området. Kompetensområdena inkluderar etiskt kunnande inom det sociala området, kunnande i kundarbete, kunskap om servicesystem, kritiskt och deltagande samhällskunnande, utvecklingskunnande som bygger på forskning samt ledarkompetens. Innehållet i studierna baserar sig särskilt på samhälls- och socialvetenskaperna.

I socionomutbildningen betonar man det yrkesmässiga kunnandet som behövs för de olika uppgiftsområdena inom det sociala området. Studiernas mål är att utbilda kreativa, reflektionskunniga och medvetna proffs, som uppskattar sitt eget kunnande och har en stark yrkesidentitet.

En socionom som studerat vid campus Åbo kan arbeta i interprofessionella team, är kreativ, utvecklingsinriktad och ansvarstagande och kan tillämpa resursförstärkande metoder i klientarbetet.

I studierna ingår 30 sp valfria studier, vilket innebär att studerande kan fördjupa eller bredda sin kompetens.

Examen kan innehålla studier i småbarnspedagogik och socialpedagogik (60 sp), som ger behörighet som socionom inom småbarnspedagogik. Befattningarna och behörigheten för personalen inom småbarnspedagogik ändrades enligt den nya lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft 1.9.2018. I framtiden kan socionomerna inte längre få behörighet som lärare inom småbarnspedagogik. Den nya befattningen är socionom inom småbarnspedagogik.

Lärandemål

Se bilaga Kompetenser för socionom YH